DUOMENŲ APSAUGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

DUOMENŲ APSAUGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

„Poilsio namelis“ (toliau – Mes), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikiantis pagal individualios veiklos pažymą Nr. 1168638, Astos Eimontienės vardu, buveinės adresas: Aukštoji g. 36, Skynimų k. Vievio sen., esame įsipareigoję užtikrinti Jūsų – „Poilsio namelio“  klientų (toliau — Klientai arba Jūs) asmens duomenų apsaugą, todėl, atlikdami asmens duomenų tvarkymą, vadovaujamės asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis bei imamės visų būtinų priemonių, kad užkirstume kelią galimiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Klientu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.). Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, Mums reikia tam tikrų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes, asmens duomenis gauname iš pačių Klientų, besilankančių Internetinėje svetainėje www.poilsionamelis.eu.

 • Klientas suteikia teisę mums atlikti visus Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais. 
 • Asmens duomenis tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais Asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, šia Privatumo politika. 
 •  Pas Mus Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais žemiau nurodytais principais: 
 • – Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
 • – Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
 • – Asmens duomenys yra tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
 • – Asmens duomenys nuolat atnaujinami; 
 • – Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Kliento tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
 • – Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;
 • – Kliento Asmens duomenys bei asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais. 
 • Laikoma, kad Klientas, užsakydamas paslaugas Internetinėje svetainėje perskaitė galiojančios redakcijos Privatumo politiką ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar Privatumo politika, tokiu atveju Klientas privalo nepateikti užsakymo ir nepirkti paslaugų Internetinėje svetainėje.
 • Su Privatumo politika galima susipažinti Internetinėje svetainėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama Mūsų nuožiūra. Nauja Privatumo politikos redakcija skelbiama Internetinėje svetainėje . 
 • Pateikiant užsakymą Internetinėje svetainėje, Klientas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, bei pateikti tikslius Asmens duomenis. Klientas atsako už jų teisingumą. 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS IR KOREGAVIMAS

Mes gerbiame kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento Asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.) renkami ir tvarkomi žemiau išvardintais tikslais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

 • paslaugų suteikimo tikslu Mūsų svetainėje adresu www.poilsionamelis.eu tvarkomi šie Klientų asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, paslaugos apmokėjimo duomenys. 
 • tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie Mūsų siūlomas paslaugas, akcijas, nuolaidas. Tvarkomi šie Kliento asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 
 • klientams aptarnauti, informacijai teikti;
 • santykiams su klientais palaikyti, kad Mes galėtume susisiekti su klientais jiems rūpimais klausimais;
 • klientų poreikiams identifikuoti ir teikti jiems specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
 • buhalterinei apskaitai;
 • kliento skolai valdyti ir išieškoti;
 • mūsų vykdomos veiklos analizei, vertinimui, tobulinimui bei statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
 • įstatymuose numatytoms teisinėms pareigoms vykdyti.

Visais atvejais tretiesiems asmenims mes teikiame tik tokios apimties asmens duomenis, kiek tai yra būtina teisėtiems tokio duomenų perdavimo tikslams pasiekti.

Klientas gali suteikti sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės telefono numerio, elektroninio pašto adreso) tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslu. Jeigu davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, Klientas vėliau to nebepageidaus ir informuos apie tai Mus, Mes nebetvarkysime jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųsime Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus su Kliento užsakymu susijusią informaciją.

Klientas bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Mums tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, pateikdamas apie tai atitinkamą pranešimą elektroniniu paštu 

Poilsionamelis@gmail.com ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu bei nepageidauja gauti jokiųTiesioginės rinkodaros pranešimų.

Klientas turi šias žemiau išvardytas teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymo procedūromis: 

 • gauti iš Mūsų  informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 
 • gauti iš Mūsų informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus; 
 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti („teisė būti pamirštam“) Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų.

Informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą kartą per metus mes teikiame nemokamai. Jeigu Jūsų prašymas yra nepagrįstas, pasikartojantis ar neproporcingas, galime nustatyti mūsų administracines sąnaudas atitinkantį mokestį. Norėdami nustatyti Jūsų tapatybę, mes galime paprašyti Jūsų pateikti įrodymus (pvz., asmens tapatybės dokumentą). Mes taip pat galime prašyti Jūsų patikslinti užklausą tam, kad galėtume greičiau Jums pateikti atsakymą. Mes atsakysime į Jūsų užklausą per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo dienos; šis terminas gali būti pratęstas, jei Jūsų užklausa yra sudėtinga arba jei pateikėte daug užklausų (tokiu atveju mes informuosime Jus apie atsakymo vėlavimą). Jeigu Klientas pageidauja, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

Mes, turim teisę koreguoti, keisti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, tapatybę.

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi įvairiuose dokumentuose ar bylose tiek popierine, tiek elektronine forma. Teisės aktuose gali būti nustatyti skirtingi jų saugojimo terminai. Mes nesaugome jokios asmeninės informacijos ilgiau, nei tai yra reikalinga vadovaujantis teisės aktais ar duomenų tvarkymo tikslais. Paprastai informacija, kurioje yra Jūsų asmens duomenys, yra pašalinama pasibaigus galimų teisinių reikalavimų pateikimo terminui.

Kliento Asmens duomenys yra neteikiami tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • kuomet yra gautas Kliento sutikimas, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje;
 • Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų numatytais atvejais kompetentingoms institucijoms.

Klientui yra žinoma apie jo teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys Tiesioginės rinkodaros tikslu, t.y. Klientas turi teisę išreikšti nesutikimą iš karto, arba vėliau.

Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas neturės galimybės naudotis Internetinės svetainės  paslaugomis.

Mes, įgyvendiname organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir/ar Kliento Asmens duomenys buvo galimai panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl asmens tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kiti teisėti pagrindai ar tikslai, jo Asmens duomenys būtų saugomi Įmonės serveriuose ilgiau, nei nustatyta šioje Privatumo politikoje.

KITOS NUOSTATOS

Mes, turime teisę keisti, papildyti „Privatumo politiką“ visiškai ar iš dalies. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.